WUHU0026

Title:
Bee Bazhahei Standing Plush (40cm)
SKU:
WUHU0026
Stock Level: 
Out of Stock
Medium: 
Plush
Brand(s): 
Wuhuang Wanshui
Description: 

Bazhahei is the dog playmate of Wuhuang.